Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Katholieke-Universiteit-van-Bethlehem-een-lichtpunt-van-Hoop
        De Katholieke Universiteit van Bethlehem, een lichtpunt van (...)

De Katholieke Universiteit van Bethlehem, een lichtpunt van Hoop

BETHLEHEM – De Katholieke Universiteit van Bethlehem ligt in de Palestijnse gebieden op een tiental kilometer van Jeruzalem. Sedert zowat veertig jaar voert de universiteit een ware strijd om in een context van voortdurende spanning toch nog een kwali-teitsvolle vorming ter verstrekken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 30 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

“Onze missie is er niet opgericht om moslims tot het christendom te bekeren. Onze roeping bestaat er eerder in om alle Palestijnen een solide vorming aan te bieden die hen uitzicht biedt op een professionele loopbaan.” Broeder Peter Bray is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en is rector van de universiteit van Bethelehem. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk onderscheidde hij zich bij de toekomstige ingenieurs van Lasalle Beauvais door zijn aangrijpend getuigenis over het leven van de studenten in Palestina.

De Katholieke Universiteit van Bethlehem leeft op het ritme van het Israëlisch-Palestijns conflict. “Gedurende zijn veertigjarig bestaan werd de instelling een twaalftal keren door de Israëli’s gesloten.” Tijdens de eerste Intifada bleven de deuren van de universiteit maar liefst gedurende drie jaar (1987-1990) dicht. “Dit nam niet weg dat bepaalde professoren besloten toch hun cursussen te doceren, zij het dan op clandestiene wijze. Aangezien ‘samenscholingen’ van meer dan 10 personen door het Israëlisch leger verboden waren, kwamen docenten en studenten in groepjes van negen in appartementen samen,.”

Ook vandaag nog tonen de muren van de universiteit de sporen van deze bewogen geschiede-nis. Op bepaalde gevels zijn de sporen van de toenmalige kogelinslagen nog steeds zichtbaar aanwezig.
De instelling herbergde ondertussen doorheen de jaren ruim 400 jongeren uit de Gaza-strook.

De idee van een katholieke universiteit in Bethlehem ontstond in 1964, tijdens de reis van Paus Paulus VI naar het Heilig Land. Ongeveer tien jaar later opende de instelling haar deu-ren. De universiteit kwam onder het beheer van de Broeders van de Christelijke Scholen, ook wel Broeders van Lasalle genoemd. Deze katholieke congregatie die in 1680 door Jean-Baptiste de La Salle werd gesticht, beheert een net van 72 universiteiten over heel de wereld verspreid.

Heden telt de universiteit van Bethlehem ruim 3.000 studenten. Sommigen komen van ver. “Sedert haar oprichting verwelkomde de instelling meer dan 400 studenten die uit de Gaza-strook afkomstig zijn,” vertelt de rector van de universiteit. Maar hij verduidelijkt meteen ook dat deze gevallen administratief moeilijk te regelen zijn.

Al is de universiteit katholiek, toch is amper een vierde van de jongeren christen. De overige zijn moslim. Verbazingwekkend is het feit dat er onder de studerenden drie vierden meisjes-studenten zijn. “De Palestijnen zijn een gecultiveerd volk waarvan de vrouwen gretig zijn om kennis te vergaren,” verklaart Broeder Peter Bray.

Opleidingen in gezondheidszorg, business en hotelwezen

De universiteit telt vijf opleidingsvormen: gezondheid en verzorging, business en handel, ho-telwezen en toerisme, kunsten en tenslotte ook nog het departement opvoeding dat de jonge-ren voorbereidt op een loopbaan in het onderwijs. De instelling geniet een uitstekende reputa-tie. “Alle katholieke scholen in het Midden-Oosten hebben overigens een goede faam,” beves-tigt Br. Bray. “In Egypte bijvoorbeeld genoot het grote deel van de hogere klasse onderwijs in katholieke instellingen. Deze staan borg voor een hoge kwaliteit en een groot respect voor de onderscheiden geloofovertuigingen.”

In een stad met 23% werklozen dient de universiteit de jongeren competenties bij te brengen die hen aan het werk helpen. Indien de business-afdeling met een gebrek aan toekomstper-spectieven worstelt, dan heeft de afdeling toerisme en hotelwezen duidelijk de wind in de zuilen. “Het Heilig Land trekt heel veel pelgrims aan en deze sector kan zich nog verder ontwikkelen,” hoopt de rector. Al blijft de toekomst terzake wel enigszins fragiel als gevolg van de huidige politieke en militaire situatie in de regio.

Het Vaticaan stort elk jaar ongeveer een miljoen dollar

Een studiejaar aan de Katholieke Universiteit van Bethlehem kost per één student ongeveer 4.000 dollar (circa € 3.500). Toch hoeft niemand de totale kostprijs te dragen. Daar zorgt een hulpprogramma voor. Het gebeurt zelfs dat sommige studenten helemaal niets hoeven te beta-len. Om het jaarbudget van 15 miljoen dollar rond te krijgen, rekent de universiteit op subsi-dies en giften. Zo ontvangt de instelling jaarlijks een cheque van een miljoen dollar vanwege het Vaticaan. De giften komen voor het grootste deel uit de Verenigde Staten en uit Canada. “Het ander mirakel van Bethlehem bestaat erin dat wij er elk jaar in slagen uit de kosten te raken!” stelt de rector met enige ironie.

Twee uur voor een traject van amper twintig kilometer

“De mobiliteitsproblematiek van de studenten vormt een grote hindernis,” verzekert Br. Bray. De jongeren die niet in Bethlehem wonen, hebben soms een hele reistijd voor de boeg, vooral dan als gevolg van de Israëlische check points. “Ik herinner mij een studente uit Oost-Jeruzalem. Elke dag moest zij de bus nemen om zich naar de universiteit te begeven. En telkens wanneer zij op de bus stapte, wist zij dat zij er misschien een halfuur, een uur of zelfs misschien ruim twee uur zou overdoen. En dit om een traject van minder dan twintig kilometer af te leggen.”

Een andere keer moest een studente uit de Gaza-strook naar Bethlehem komen om er haar laatste examens af te leggen en zo haar diploma te halen. Zelfs na meerdere pogingen waarbij beroep werd aangetekend, wou het Israëlisch leger nog niet toestaan dat zij Gaza zou verlaten. Toen wij met deze situatie geconfronteerd werden, hebben drie van onze professoren zich ter plaatse begeven om het haar mogelijk te maken toch haar examens te doen.

Tien studenten trekken jaarlijks op stage naar de Verenigde Staten
En Br. Peter Bray rijgt de anekdotes aan mekaar. “In het Heilig Land zijn er tal van verba-zingwekkende zaken. Ikzelf ben een Nieuw-Zeelander en ik kan mij zonder enig probleem naar het Heilig Graf (Jeruzalem) begeven. Maar ik ken Palestijnse christenen die er nooit naartoe kunnen gaan. Om uit deze ‘gevangenis’ toch eens te ontsnappen, tracht de universiteit van Bethlehem met buitenlandse instellingen partnerschappen af te sluiten. Alhoewel het moeilijk is om een visum in de wacht te slepen, gaan er elk jaar toch tien studenten in de Verenigde Staten stage lopen.”

Sommigen hadden nog nooit een christen ontmoet

Tegenover sommigen die hun bezorgdheid uitspreken over het groeiend aantal moslimstuden-ten in vergelijking met het aantal katholieken, antwoordt Br. Bray vanuit zijn deskundigheid en zijn geloof. “Men kan hierin ook een opportuniteit zien. Dit betekent ook dat steeds meer van onze christenen kunnen ontdekken wat het christendom nu eigenlijk écht betekent!”

Zonder ooit te willen bekeren, wil de katholieke universiteit de onwetendheid en elke onrede-lijke vrees bestrijden. “Een moslimstudent vertelde me op een dag dat hij alvorens hier naar de universiteit te komen, nog nooit een christen de weg had gekruist en dat hij slechts ontstellende verhalen over hun daden had horen vertellen. Door echter aan de universiteit met hen omgang te krijgen, kon hij zich pas echt een mening terzake vormen. Vandaag is zijn beste vriend precies een katholiek.”

Ook als is de rector niet echt optimistisch betreffende de te verwachten gang van zaken in de regio, toch blijft hij op een oplossing voor het conflict hopen. “De geschiedenis heeft aange-toond dat onmogelijke situaties zich soms op een mysterieuze wijze naar een oplossing bewe-gen.” Op haar niveau blijft de Katholieke Universiteit van Bethlehem als het ware een vuurto-ren waarvan het licht de hoop op een wederzijdse aanvaarding van volkeren en van culturen in het Midden-Oosten voedt.

Hugues Lefèvre voor www.lefigaro.fr
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter