Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Katholieke-Kerk-in-Belgie-een-bemoedigend-dynamisme
      De Katholieke Kerk in België – een bemoedigend dynamisme

De Katholieke Kerk in België – een bemoedigend dynamisme

BRUSSEL – Voor de tweede maal heeft de Katholieke Kerk in België haar situatie geïnventariseerd. Uit de vaststellingen kunnen alvast twee aandachtspunten worden gedistilleerd: de groeiende aanwezigheid van de leken in de schoot van de kerkelijke structuren en de plaats van de vrouw.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 december 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

Om het integraal rapport “Katholieke Kerk in België 2019” te raadplegen: klik HIER

De cijfers die in het rapport van vorig jaar werden aangebracht, betroffen de situatie in 2016. Deze keer werd de toestand in 2018 in overweging genomen. Het eerste rapport kreeg heel wat aandacht, dit zowel binnen de Kerk zelf als vanwege de media. “Het rapport verschaft de informatie die het zelf heeft ontvangen. De invalshoek is dezelfde als een jaar geleden, zonder evenwel in een simpele actualisatie te vervallen. Het hanteert een eenvoudige en directe stijl zonder in een al te veralgemenend jargon terug te vallen. Alvorens tot een échte evolutieve vergelijking tussen de verschillende gegevens te komen, is het toch wel aangewezen zich op een tijdsverloop van een vijftal jaar te baseren. Tevens dient de manier waarop de gegevens werden ingezameld, grondig afgetoetst te worden. Men heeft immers nog niet voldoende expertise inzake de te volgen methodiek. Maar hoe dan ook, zelfs zonder enige vorm van interpretatie, getuigt datgene wat we hier rapporteren van een duidelijke verandering binnen de Kerk, dit zowel wat de plaats van de vrouw als van de leken betreft, als wat de veranderingen inzake de religieuze praktijk aangaat.
Wij stellen de verschuiving vast van een eerder sociologische Kerk naar een beslissende Kerk die men vanuit een persoonlijke keuze aanhangt.”
Dit stelt Stéphane Nicolas, verantwoordelijke voor de informatie en wetenschappelijk medewerker bij de IPID (de Interdiocesane Pers- en Informatiedienst). “Het accent werd gelegd op de relevantie van de Kerk in de hedendaagse samenleving,” stelt hij. Het nauwkeurig onderzoek van de activiteiten zet nadrukkelijk de hulp aan kwetsbare personen, zieken, mensen in zorgwekkende situaties en vluchtelingen in de kijker. De lijst van de inspanningen die in functie van kansarmen genomen worden, is lang en zeer gevarieerd. De vrijwilligers zijn talrijk en bijzonder toegewijd.

Vrouwen en leken op volle kracht

Van in de parochies tot op diocesaan niveau verraadt de inventaris van kerkelijke activiteiten de grote aanwezigheid van aangestelde bedienaars van de eredienst als van een groot aantal vrijwilligers. In het brede scala van de 7.000 functies en betrekkingen wordt er maar liefst 55% door vrouwen ingenomen. “Wanneer men de geschiedenis van de Kerk in ogenschouw neemt, zijn dit toch merkwaardige cijfers. Er heerst dus een duidelijk verlangen onder de bisschoppen om vrouwen verantwoordelijke functies te laten invullen. Zij zullen dus een bepalende invloed krijgen in de toekomst van de Kerk,” hoopt Stéphan Nicolas. Een andere duidelijke vaststelling is deze van de groeiende aanwezigheid van de leken in het Kerkgebeuren. Deze aanwezigheid kan in de toekomst alleen maar verder toenemen. “Wij bevinden ons op een kantelmoment. Christen leken zullen meer en meer beleidsposities innemen, terwijl de priesters steeds meer een minderheid zullen vormen,” stelt de Franstalige woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, Tommy Scholtès, vast. Stéphane Nicolas ziet in het aan de gang zijnde proces “een Kerk van leken ontstaan, een Kerk die zichzelf hervormt en vol dynamisme aan de slag zal gaan.” Deze gemotiveerde leken deinzen er niet voor terug om de nodige vorming en verdieping te zoeken. “Het gaat hier geenszins om tweederangs personeel, maar om gevormde en aangestelde mensen die reële verantwoordelijkheden opnemen. In heel wat dekenaten vindt men bijvoorbeeld competente ploegen. Een aantal van de door hen behaalde getuigschriften zijn zelfs door het UCL gehomologeerd,” preciseert de kerkelijke woordvoerder.

Een in de realiteit verankerde Kerk

In het licht van de wereldkerk tekent zich een duidelijke diversiteit af door de 155 katholieke geloofsgemeenschappen en priesters van vreemde afkomst. Op de 2.260 ambten – dit betreft niet enkel priesters – is een vijfde van vreemde origine. De drie grootste groepen zijn Congolees, Frans en Pools. “De situatie verschilt sterk van bisdom tot bisdom. Om taalkundige redenen komen deze meer in het zuidelijk dan in het noordelijk landsgedeelte voor,” stelt Tommy Scholtès.

De evolutie van de religieuze praktijk gaat er hoe dan ook de laatste jaren onweerlegbaar op vooruit. De wijze waarop het religieuze leven invult, is evenwel veranderd. Daar waar voorheen de traditie overheerste gaat het nu steeds meer om een persoonlijke keuze. Wij beleven een overgang tussen twee modellen. Het criterium van het regelmatig bijwonen van de sacramenten is niet langer bepalend. De nood aan spiritualiteit manifesteert zich nu op een andere manier. Tal van initiatieven werden in de statistieken nog niet in rekening gebracht. Zo bijvoorbeeld de deelname aan bedevaarten of aan H. Missen in een ziekenhuis of in een gevangenis, de deelname aan diensten in een funerarium. Tommy Scholtès voegt hier aan toe: “Wij zijn heel wat talrijker dan zowat vijftig jaar geleden. Is de kwaliteit van het engagement nu niet heel wat vruchtbaarder dan toen het allemaal eerder om een sociologisch verschijnsel ging en men zich helemaal geen vragen stelde?” En ander toch wel wat miskend aspect in het rapport – zij het dan misschien eerder van economische aard – is het feit dat de zes trappistenabdijen aan ruim 400 mensen werkgelegenheid verschaffen. Eén zaak staat vast: er valt nog heel wat te onderzoeken én te ontdekken in deze cruciale periode van het christendom.

Angélique Tasiaux voor cathobel.be

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter