Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Collecte-op-Goede-Vrijdag
      De Collecte op Goede Vrijdag

De Collecte op Goede Vrijdag

ROME – Hier volgt het schrijven van Kardinaal Leonardo Sandri, Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, aan de bisschoppen van over de hele wereld met betrekking op de collecte van Goede Vrijdag.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 13 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

Goede Vrijdag is de dag waarop het kwaad lijkt te zullen overheersen, de dag waarop de onschuld de dood aan het kruis zal ondergaan. Het is de dag die er lijkt op te wijzen dat het Heilig Land voor onbepaalde tijd in geweld zou ondergedompeld worden. Wanneer dit vooruitzicht zich op dezelfde wijze over de hele wereld zou verspreiden, zal men er niet inslagen om de hoop op een rustige en vreedzame toekomst aan te wakkeren.

Het hart van de mensen is opgejaagd en verward, en precies dit hart heeft behoefte aan licht, leven en hoop. Het vraagt om met de medemens op pad te gaan en zoekt de broederband. Het wil zich op weg begeven en heeft - over de harde realiteit heen - nood aan een vooruitzicht op een grootser en waarachtiger werkelijkheid, op een eeuwigdurende hernieuwing van het Heil dat reeds eerder werd aangereikt.

De collecte van Goede Vrijdag brengt in ons de noodwendigheid van deze waarachtige hoop opnieuw tot leven. Ze voedt een diep doorleefde en meest waarachtige kijk op het kwaad dat ons omringt en richt zich tot het Heilig Land, de bakermat van onze Verlossing. Daar liggen precies onze wortels, dáár bevindt zich ons hart. We zijn immers schatplichtig aan allen die van daaruit zijn vertrokken om het geloof over de hele wereld te verkondigen. Maar we zijn evenzeer schatplichtig aan hen die daar zijn gebleven en dit ondanks de vele conflicten die hen doorheen de tijden hebben bedreigd en ook nu nog bedreigen. Zij zijn daar gebleven om enerzijds ook daar het geloof te blijven verkondigen en om er tegelijk de vingerafdrukken van Jezus te vrijwaren. Het zijn precies die (materiële) getuigenissen die aan onze geloofbelijdenis de vingertoets van waarachtigheid verlenen.

Dit land doet beroep op onze naastenliefde. Deze vraag weerklonk doorheen de tijden maar klinkt vandaag nog met een veel grotere hoogdringendheid. Iedereen die daar leeft en werkt, die zich daar engageert om kwetsuren te helen, om de rechtvaardigheid en de vrede te bevorderen, heeft nood aan ons gebed, maar heeft evenzeer nood aan onze daadwerkelijke steun.

In dit jubeljaar worden wij meer dan ooit opgeroepen om ons mededogen te betuigen en onze nabijheid aan onze broeders in het Midden Oosten te tonen. Vluchtelingen, bannelingen, ouderlingen, kinderen, zieken... zij hebben ons nodig. In hun land wordt men gedood, vermoord, verdreven en leeft men zo in angst voor zijn naaste. Families worden er door migratie uiteengereten. Men leeft er in het duister en in de permanente onrust om zich verlaten en onbegrepen te weten. Men leeft er in een tijd van beproevingen en uitdagingen, in een tijd van martelaarschap. Dit alles versterkt onze plicht om te helpen, om een antwoord op deze dringende noden te formuleren, om levensruimte te vinden en te creëren, om nieuwe mogelijkheden te scheppen zodat mensen zich opnieuw kunnen verenigen, om bijstand te verlenen. Wij moeten werken van barmhartigheid stellen. Deze zijn nodig én dringend en zijn dagelijkse getuigen van “indien de Heer het huis niet bouwt, bouwen vergeefs de knechten.”

Wij leven in nauwe verbinding met het kruis van Goede Vrijdag, maar weten ons tegelijk ondersteund door het licht van de Verrijzenis. Het Heilig Land is een oord van dialoog, van mensen met een onophoudelijk droom om bruggen te bouwen. Het is een wereld waarin christen gemeenschappen leven en waar men het Evangelie van de Vrede verkondigt. Het is het land van de “oecumene van het bloed”.

“Wij kunnen niet onverschillig blijven. God is evenmin onverschillig! God blijft werkzaam onder de mensen. God verlaat ons niet!” (Paus Franciscus) Dit wordt uitgedrukt in de hand die zich uitstrekt om genereus zijn bijdrage te leveren. Dit krijgt evenzeer gestalte in het onbevreesd op pelgrimstocht gaan naar de Heilig Plaatsen en er scholen en zorgcentra te bezoeken. Dit zijn de plaatsen bij uitstek om er de lokale christenen nabij te zijn en er hun getuigenis te beluisteren.

De collecte voor het Heilig Land voert ons terug naar een aloude plicht, die door de gebeurtenissen van de laatste jaren een nog meer dringend karakter krijgt, maar die ons tegelijk de vreugde geeft onze broeders te hebben geholpen.

Ik verzeker u de erkentelijkheid van de Heilige Vader Paus Franciscus en van deze Congregatie voor de Oosterse Kerken. Wij blijven onze broeders uit het Oosten met een attente zorg omringen en bidden opdat ons gebed en onze hulp alle gelovigen zou ten goede komen.

Met mijn broederlijke groeten in de Heer.

Kardinaal Leonardo Sandri
Prefect van de Congregatie voor Oosterse Kerken

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter