Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/DRINGEND-Bijzondere-oproep-voor-humanitaire-hulp-COVID-19
      DRINGEND - Bijzondere oproep voor humanitaire hulp COVID-19

DRINGEND - Bijzondere oproep voor humanitaire hulp COVID-19

Rome – Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester van onze Orde, doet een uitzonderlijke en dringende oproep voor financiële steun aan een speciaal fonds met de bedoeling hiermee hulp te bieden aan onze broeders en zusters in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

In akkoord met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en op uitdrukkelijke vraag van tal van landscommanderijen heeft de Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem beslist een Fonds voor Humanitaire Steun COVID-19 te creëren. Dit fonds zal zich specifiek richten op de noden die het gevolg zijn van de pandemie die de christenen in het Heilig Land zeer zwaar treft. Palestina en Jordanië, die zich zo al in een zeer penibele situatie bevinden, krijgen het nu nog eens bijkomend hard te verduren als gevolg van de pandemie.

Momenteel is het zeer dringend dat de christen gezinnen die in deze landen leven, op onze bijzondere en substantiële steun zouden kunnen rekenen. Deze steun is nodig opdat zij zelfs in hun levensnoodzakelijke behoeften zouden kunnen voorzien. Dit is in het bijzonder het geval voor die mensen die ten gevolge van het wegvallen van het toerisme en van de bedevaarten naar de Heilige Plaatsen werkloos zijn geworden. Hierdoor is voor hen elk vooruitzicht op een reguliere baan in Israël verdwenen. In dezelfde context is een dringende bijkomende financiële ondersteuning van de 38 christen scholen van het Patriarchaat in Palestina en Jordanië nodig om in de noodzakelijke financiële middelen te voorzien. Indien deze steun zou uitblijven wordt het totaal onmogelijk om dit zo belangrijk onderwijsaanbod in stand te houden en zullen meer dan 15.000 leerlingen en ruim 1.300 leerkrachten en bedienden letterlijk op straat terecht komen.

Het is u wellicht bekend dat er voor het lopende jaar reeds in januari vanwege het Grootmeesterschap een humanitair fonds van 650.000 Amerikaanse dollar aan het Patriarchaat ter beschikking werd gesteld. Dit gebeurde nog vóór de grote uitbraak van de pandemie. Het is duidelijk dat dit bedrag in de huidige omstandigheden compleet ontoereikend is. Bijgevolg is er met het Patriarchaat overeengekomen dat – met behoud van het reeds toegezegd fonds ten voordele van de normale humanitaire hulp – in een supplementaire financiële ondersteuning zal worden voorzien. Hiermee wil men in het bijzonder een antwoord bieden op de levensnoodzakelijke behoeften van de gezinnen en het probleem van de exploitatie van de scholen van het Patriarchaat.

Het Fonds voor Humanitaire Steun COVID-19 wil hulp bieden aan diegenen die werkloos zijn geworden om zo tegemoet te komen aan de levensnoodzakelijke behoeften van hun gezin. Hierbij wordt in de eerste plaats aan voeding, gezondheidszorg, kinderverzorging en medicatie gedacht. In dat verband voorziet men in hulp aan ongeveer 2.000 gezinnen die in deze crisis noodzakelijkerwijze op de steun van het Patriarchaat zullen aangewezen zijn. Tegelijk wil het fonds een financiële ondersteuning bieden aan ruim 10.000 gezinnen die niet langer in staat zullen zijn om de schoolrekeningen van hun kinderen te betalen. Voor het toekennen van de ondersteuning zullen welbepaalde prioriteiten en criteria worden gehanteerd. Hierbij zal de werkloosheid en het ontbreken van anderen inkomsten of vormen van ondersteuning in het levensonderhoud een prominente rol spelen.

Het verstrekken van de humanitaire hulp zal vanuit het Patriarchaat gecoördineerd worden en via de verschillende parochiepriesters en in samenwerking met de lokale patriarchale raden aan de hulpbehoevenden worden verstrekt. Elke pastoor voorziet hierbij in een gedetailleerd verslag over elke individuele hulp die wordt verstrekt. De financiële steun aan de scholen zal verzekerd worden via een coördinatie in elke onderwijsinstelling tussen de directie, de schooladministratie, de sociale werkers en de priesters. Ook elke school zal over de verstrekte hulp een gedetailleerd verslag opmaken.

In dat verband doe ik een dringende oproep aan alle Landscommanderijen en Grootmeesterlijke Delegaties over heel de wereld om met een bijzondere vrijgevigheid een bijdrage te leveren ten einde deze uitzonderlijk grote nood mee het hoofd te bieden. Dit kan door een wereldwijde steun aan het Fonds voor Humanitaire Steun COVID-19 waarvan de gelden via de gebruikelijke en duurzame procedure zeer snel aan het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem zullen worden overgemaakt.

Ik spreek dan ook bij voorbaat mijn grote waardering en bijzondere dank uit voor de genereuze bijdrage die u ook deze keer ongetwijfeld zal willen leveren en waarmee u onze broeders en zusters in het Heilig Land buitengewoon van dienst zal willen zijn.

Fernando Kardinaal Filoni
Grootmeester


Voor België zouden wij het ten zeerste op prijs stellen indien u uw bijdrage zou willen overschrijven op de rekening BE31 6300 1228 9555 van de Belgische Stichting voor het Heilig Land, met vermelding “gift COVID-19”. Voor giften vanaf 40€ wordt een fiscaal attest afgeleverd.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter