Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Christen-Scholen-opnieuw-in-gevaar
        Christen Scholen opnieuw in gevaar

Christen Scholen opnieuw in gevaar

JERUZALEM – Amper enkele weken voor het einde van het schooljaar, dat overigens reeds met een langdurige staking begon, worden de christen scholen in Israël opnieuw met financiële ondermijning vanwege de Israëlische Overheid en het Ministerie van Onderwijs bedreigd. Deze houden zich immers geheel niet aan de door hen gedane beloften. Het Bureau van Christen Scholen in Israël publiceerde op 23 mei l.l. een communiqué waarin zij eens te meer haar onvrede en haar bezorgdheid te kennen gaf.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

Communiqué
Samengevat
In de nasleep van een 27 dagen durende staking van alle christen scholen in Israël in september 2015:
• Is de Israëlische Overheid haar engagement om 50 miljoen shekel aan de christen scholen over te maken, niet nagekomen.
• Heeft het Ministerie van Onderwijs geen enkele oplossing voor de financiële crisis binnen de christen scholen aangereikt.
• Verkeren de christen scholen in groot gevaar om financieel gewurgd te worden.
Context
De 47 christen scholen in Israël die tot de katholieke, de Orthodoxe en de Anglicaanse gemeenschap behoren, alsook deze van de Kerk van Schotland, van de Christ Church en van de Baptistenkerk in Israël waren in september 2015 gedurende 27 dagen in staking. Deze christen scholen tellen 33.000 christen, druzische, Joodse en moslimleerlingen van over heel het land.
Nadat de regering het budget dat aan de christen scholen werd toegekend de laatste zes jaar stelselmatig tot het niveau van 45% had verlaagd, kondigde Het Bureau van de Christen Scholen een staking zonder voorgaande aan. Het Ministerie van Onderwijs had bovendien nog een verordening afgekondigd die de christen scholen een beperking oplegde inzake de maximaal te vorderen bijdrage vanwege de ouders. Deze twee maatregelen ontnamen ons elke mogelijkheid om nog verder te functioneren.
Het Ministerie van Onderwijs had vervolgens de suggestie geopperd dat de christen scholen beter maar tot het systeem van de openbare scholen van Israël zouden toetreden, een voorstel dat wij volledig hebben verworpen.
Deze maatregelen veroorzaakten een grote angst bij elkeen die enige binding heeft met de christen scholen, zeker omdat de orthodox-Joodse scholen die zich binnen het Israëlisch systeem in dezelfde categorie als onze scholen bevinden, al hun financiële middelen van de overheid ontvangen en toch hun autonomie behouden.
De staking zonder voorgaande nam vrij snel de vorm aan van betogingen, protestacties, ontmoetingen met de Knesset, met de Minister van Onderwijs en met buitenlandse delegaties. Hierover werd bovendien omstandig door de Israëlische en internationale media verslag uitgebracht.
De staking kende pas een einde nadat de overheid en de christen scholen een akkoord hadden bereikt. In dit akkoord werd bepaald dat de christen scholen nog vóór 31 maart 2016 een bedrag van 50 miljoen shekel zouden ontvangen, dit als compensatie voor de inkrimping van de budgetten van de voorbije jaren. Het akkoord bepaalde tevens dat er een commissie zou worden samengesteld met als enig doel om via overleg een oplossing voor deze crisis te vinden.
Stand van Zaken
Ondertussen is de afgesproken termijn reeds ruim 50 dagen overschreden en heeft de overheid nog steeds de 50 miljoen shekel niet overgemaakt. Er werd wel een commissie samengesteld, onder voorzitterschap van dr. Shimshon Shoshani, maar deze commissie is slechts driemaal samengekomen.
De conclusie hield ondermeer de aanbeveling in dat de christen scholen tot het systeem van de publieke scholen zouden toetreden. De christen scholen zouden wel het recht krijgen om gedurende drie supplementaire lesuren per week per klas les te geven in de christen identiteit en in de specificiteit van de christen scholen. Tevens werd bepaald dat het bedrag van het collegegeld in de christen scholen door een commissie van het Ministerie van Onderwijs zou worden vastgelegd, dit volgens dezelfde reglementering die destijds tot de crisis heeft geleid. De christen scholen gaven hieromtrent wel hun bemerkingen én hun reserves te kennen en deze werden in een rapport genoteerd.
Voor ons is het duidelijk dat de geformuleerde aanbevelingen geenszins een oplossing bieden voor de financiële crisis, die uiteindelijk het resultaat is van de door het Ministerie van Onderwijs gevoerde politiek. Wij betreuren het feit dat het Ministerie van Onderwijs blijft proberen om onze scholen naar het systeem van publieke scholen door te schuiven.
In het licht van de geformuleerde aanbevelingen dreigen de christen scholen in Israël financieel volledig ten onder te gaan. Indien de regering de 50 miljoen shekel vrij snel doorstort, zou dit risico eigenlijk nog maar met één jaar worden opgeschoven.
Oproep
Aan elkeen die het belang van de christen scholen in Israël erkent en die deze scholen als een essentieel onderdeel van de christen aanwezigheid in het Heilig Land beschouwt, vragen wij hulp en ondersteuning. We vragen om de Premier van Israël, de Minister van Financiën, de Minister van Onderwijs, de Minister van Sociale Gelijkheid, alsook de hoogste vertegenwoordigers van de Israëlische ambassades waar ook ter wereld te benaderen en hen het volgende te vragen:
• Het onverwijld storten van de beloofde 50 miljoen shekel.
• Dat de Overheid zou beslissen jaarlijks een vaste som aan de christen scholen over te maken ten einde de drastische aanslagen op het budget te compenseren.
• Dat bij gebrek hieraan een wet zou worden goedgekeurd die de christen scholen een nieuw statuut zou bezorgen dat hen van de nodige fondsen zou voorzien en dat met hun bijzondere situatie zou rekening houden en hun duurzaamheid zou verzekeren.
Hoogachtend,
Père Abdel Masih Fahim
Secretaris Generaal.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter