Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Brief-van-Pater-Pizzaballa-aan-het-Bisdom-Jeruzalem
        Brief van Pater Pizzaballa aan het Bisdom Jeruzalem

Brief van Pater Pizzaballa aan het Bisdom Jeruzalem


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

Dierbare broeders en zusters
Moge Gods vrede over u komen!
Er is me gevraagd om “naar Jeruzalem terug te keren” (Lc 24). Net als aan de apostelen na “de gebeurtenissen die in Jeruzalem hadden plaats gehad” en hun ontmoeting met de Verrezen Heer is mij op mijn beurt bij monde van de Paus gevraagd om na mijn ervaring als Custode naar de Heilige Stad terug te keren.
Ik verberg niet dat deze vraag mij, gezien mijn eigen beperktheden en doelstellingen, heeft verrast. U kan zich aldus zeker inbeelden hoe groot mijn onrust en bezorgdheid ten aanzien van de taak die mij is toevertrouwd wel was. Ik kan evenzeer begrijpen dat deze aankondiging ook bij u tal van vragen oproept en u misschien met enige vertwijfeling kan vervullen.
Ik ken Hem echter die mij roept en die mij zendt en ik heb in Hem alle vertrouwen. “Mijn genade is u genoeg” (2 Kor 12, 9).
Ik keer naar Jeruzalem terug met het verlangen om vóór alles de lokale geestelijkheid en heel de christen gemeenschap te dienen. U vraag ik om uw goedhartigheid, uw vriendschap en uw medewerking.
Kerk van Jeruzalem: op het hoogfeest van de Heilige Johannes de Doper, verschijn ik als gezonden voor de Heer, dáár waar alles is begonnen. Dit is immers de dag waarop op alle lippen en in het hart van de Kerk de lofzang van Zacharias weerklinkt voor de kracht van het heil dat hem in het huis van David te beurt viel.
Net als Johannes de Doper moeten wij ons eerst tot Hem keren en terwijl wij Hem aankijken moeten wij ons als lid van de Kerk bekennen. Dan alleen zullen wij in staat zijn de balsem te worden die de talrijke wonden in dit land en van de mensen die hier leven, te helen.
Bereid de weg, dat is hetgeen ons is gevraagd. Baan de wegen en de pleinen. Bevrijd ze van alles wat ons belet om Hem en de anderen te ontmoeten. Ik weet dat ik niet alleen sta. Ik wens dat ik de taak die mij is toevertrouwd, kan delen met allen die mij zijn voorgegaan – met de patriarchen Michel en Fouad, de dienstdoende en de vorige bisschoppen, de patriarchale vicarissen, de oversten, de abten, priesters en permanente diakens, met de religieuzen, de nieuwe communauteiten, verschillende organisaties en heel het heilige volk van God. Een speciale vermelding en heel mijn gebed richt ik tot de seminaristen van het bisdom die ik binnenkort hoop te ontmoeten. U kan van mijn kant op mijn volle samenwerking met de AOCTS en de CELRA rekenen, dit in de geest van de Synode.
Mijn gedachten gaan heel speciaal naar de jongeren. Zij zijn de toekomst van onze Kerk. Ons vertrouwen en onze hoop is op hen gericht. Ik denk hierbij heel bijzonder aan allen die op een of andere manier met de verschillende patriarchale instellingen verbonden zijn: in de scholen, de parochies en de universiteiten. Het zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen die al onze aandacht verdienen. Als plaatsen waar jongeren hun toekomstdroom kunnen opstarten, zijn ze van onschatbare waarde. Zij bieden ons levensnoodzakelijke structuren en wij nemen dan ook het engagement op ons om deze ten volle te steunen.
Het heil realiseert zich in de ontmoeting. In navolging van Paus Franciscus wens ik dat vanuit Jeruzalem, vanuit dit Heilig Land, de kracht om elkaar te ontmoeten en elkaar te verwelkomen zich in alle richtingen mag verspreiden. Dat wij wegen en bruggen bouwen en geen muren: bruggen en wegen tussen ons en de Heer, tussen de bisschoppen en de priesters, tussen de priesters en de leken, tussen ons en onze broeders van de verschillende kerken, tussen ons en onze Joodse en Islamitische broeders en vrienden, tussen ons en de armen, tussen ons en allen die nood hebben aan barmhartigheid en hoop. Alleen dan beantwoorden wij als Kerk van Jeruzalem, als Kerk van de Heilige Plaatsen, ten volle onze unieke en universele roeping.
“Beginnend bij Jeruzalem” (Lc 24, 47) wil ik met u en voor u diegene zijn die de weg baant, diegene die de cultuur van de ontmoeting promoot, die met iedereen de uitdaging deelt om Jezus in Zijn vreugde te volgen tot welzijn van de Kerk en van heel de wereld.
Ik ben er zeker van dat ik op de steun van ieder van u kan rekenen, op het gebed van de contemplatieve oasen in ons bisdom en van heel het Gods volk. Ik heb er oneindig veel nood aan.
Dat de Heer ons samen mag vergezellen op deze nieuwe weg.

+ Pierbattista

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter