Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Boodschap-van-Paus-Franciscus-voor-de-vasten-2020
        Boodschap van Paus Franciscus voor de vasten 2020

Boodschap van Paus Franciscus voor de vasten 2020

ROME – Hier volgt de vastenboodschap 2020 van Paus Franciscus


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 maart 2020
  • réagir
  • 0 stem

“Wij smeken u in Christus’ naam, laat u met God verzoenen(2 Kor 5, 20)

Dierbare broeders en zusters,

Ook dit jaar verleent de Heer ons een geschikte tijd om ons voor te bereiden om met een vernieuwd hart het groot Mysterie van de dood en de verrijzenis van Jezus te vieren. Dit vormt de hoeksteen van ons persoonlijk en gemeenschappelijk christelijk leven. Wij moeten voortdurend met heel onze geest en heel ons hart op dit mysterie terugvallen. Dit Mysterie houdt nooit op te groeien, in die mate dat wij ons door een spiritueel dynamisme laten meevoeren en er op een vrije en weldadige manier willen aan beantwoorden.

1. Het Paasmysterie, fundament van bekering

De christelijke vreugde volgt uit het beluisteren en het ontvangen van de Blijde Boodschap over de dood en de verrijzenis van Jezus: het zogenaamde kerygma. Het is een samenvatting van het Liefdesmysterie “zo écht, zo waarachtig, zo concreet dat het ons een relatie biedt van waarachtige en vruchtbare dialoog” (Exhortatie, in Christus vivit, n. 117). Wie in deze aankondiging gelooft verwerpt de leugen die stelt dat ons leven zijn oorsprong in onszelf vindt en die dus in feite de Liefde van God de Vader verwerpt, de leugen die Zijn wil om Zijn leven in alle overvloed weg te schenken, niet aanvaardt (cfr. Joh 10, 10). Indien we naar de spookstem van de “vader van de leugen” luisteren (cf. Joh 8, 45) dreigen we in de afgrond van de zinloosheid te verzinken, dreigen we nu reeds in de diepte van de aardse hel te leven. Hiervan getuigen ongelukkig genoeg reeds tal van dramatische gebeurtenissen die de mens zowel persoonlijk als collectief moet ervaren.

In deze vastenperiode wil ik dus aan alle christenen meedelen hetgeen ik reeds in de apostolische Exhortatie in Christus vivit aan de jongeren schreef: “kijk naar de open armen van de gekruisigde Christus. Laat u telkens weer opnieuw door Hem redden. En wanneer je Hem benadert om uw zonden te belijden, geloof dan met klem in zijn barmhartigheid die u van de zonde zal bevrijden. Overweeg zijn bloed dat Hij met zoveel liefde heeft vergoten. Zo word je opnieuw geboren.” (n. 123). De Pasen van Jezus is geen gebeurtenis uit het verleden. Door de kracht van de Heilige Geest is dit gebeuren ook nu nog steeds razend actueel en maakt het ons mogelijk om in het lijden van zoveel mensen het Lichaam van Christus in de volheid van het geloof te aanschouwen en aan te raken.

2. De hoogdringendheid van de bekering

Het is heilzaam om vanuit Gods barmhartigheid die ons wordt geschonken het Paasmysterie ten gronde te overwegen. De ervaring van de barmhartigheid is slechts mogelijk wanneer we met de gekruisigde en de verrezen Heer van aangezicht tot aangezicht komen te staan, Hij “die ons heeft bemind en die zich voor ons heeft uitgeleverd” (Gal 2, 20). Het is een dialoog van hart tot hart, van vriend tot vriend. Daarom is in deze vasten het gebed dan ook zo belangrijk. Eerder dat het om een gebod zou gaan, is het een uitdrukking van een nood om Gods Liefde te beantwoorden. Ze gaat ons vooraf en steunt ons voortdurend. De christen bidt inderdaad vanuit het bewustzijn dat hij, ondanks zijn nietigheid, toch wordt bemind. Het gebed kan verschillende vormen aannemen, maar hetgeen in Gods ogen werkelijk van tel is, is het feit dat het gebed in ons groeit tot het erin slaagt de hardheid van ons hart aan te tasten, en wij ons zo tot Hem en Zijn Wil gaan bekeren.

Laten wij dus – net zoals Israël deed in de woestijn (cfr. Ex 2, 16) – ons in deze daartoe gunstige tijd door Hem leiden zodat wij de stem van onze “Echtgenoot” kunnen beluisteren en deze in ons met meer diepgang en bereidwilligheid laten weerklinken. Hoe meer we ons door Zijn Woord laten meevoeren, des te meer zullen we zijn belangeloze barmhartigheid ten aanzien van ons ervaren. Laten we dus deze tijd van genade niet tevergeefs voorbijgaan in de aanmatigende illusie dat wij zelf meester zijn van onze tijd en de wijze waarop wij ons tot Hem zullen bekeren.

3. De vurige wil van God om met zijn kinderen te dialogeren

Het feit dat de Heer ons nog maar eens opnieuw een geschikte tijd voor onze bekering aanreikt, moet nooit als een verworven recht worden beschouwd. Deze nieuwe kans moet in ons een gevoel van dankbaarheid oproepen en ons uit onze verdoving wakker schudden. Ondanks de soms dramatische aanwezigheid van het kwaad, zowel in ons leven, in de Kerk als in de wereld, drukt deze mogelijkheid tot koerswijziging Gods niet aflatende wil uit om de heilsdialoog met ons nooit af te breken. In de gekruisigde Jezus, die “Hij voor ons tot zonde heeft gemaakt” (2 Kor 5, 21), is deze wil op het punt gekomen waarop al onze zonden op Zijn Zoon worden geladen en “God zich tegen zichzelf keerde,” zoals Paus Benedictus XVI heeft gezegd (cfr Enc. Deus caritas est, n. 12). Inderdaad, God bemint ook zijn vijanden (cfr. Mt 5, 43-48).

De dialoog die God via het Paasmysterie van Zijn Zoon met elke mens wil voeren, lijkt niet op deze die aan de bewoners van Athene wordt toegeschreven. “Die hadden geen andere tijdsbesteding dan over de laatste nieuwigheden te praten of ernaar te luisteren” (Ac 17, 21). Dit gebabbel dat door een zekere lege en oppervlakkige nieuwsgierigheid wordt gedicteerd, weerspiegelt het wereldse karakter van onze tijd, van onze dagen en sluipt evenzeer naar binnen in een misleidend gebruik van de communicatiemiddelen.

4. Een rijkdom om te delen en niet om deze alleen voor zichzelf te vermeerderen

Het Paasmysterie in het centrum van uw leven plaatsen, betekent dat men ten volle meeleeft met de wonden van de gekruisigde Christus. Deze wonden treffen we aan bij talloze onschuldige slachtoffers van oorlogsgeweld en aanslagen. Kinderen ondergaan alle vormen van geweld, vallen ten prooi aan milieurampen en hebben te lijden onder de ongelijke verdeling van de aardse goederen, onder allerlei vormen van mensenhandel of dienen als lokmiddel voor onbeperkte winsten die een nieuwe vorm van afgoderij is geworden.

Ook vandaag nog is het belangrijk om op alle mensen een beroep te doen zodat zij als vorm van persoonlijke solidariteit hun middelen delen met hen die er het meest nood aan hebben en zo bij te dragen tot een rechtvaardige wereld. In naastenliefde delen maakt de mens nóg menselijker. Rekening houdend met de structurele dimensies van de economie kunnen en moeten wij nog veel verder gaan. Daarom heb ik in deze vastentijd jonge economisten, ondernemers en hervormers van 26 tot 28 maart naar Assisi uitgenodigd om mee te werken aan de uitbouw van een rechtvaardiger economie. Zoals het Magisterium reeds bij herhaling heeft gesteld, is de politiek een eminente vorm van naastenliefde (cfr. Pius XI, Toespraak voor de Leden van de Italiaanse Katholieke Universitaire Federatie, 18 december 1927). Zo moet het beheer van de economie gebaseerd zijn op dezelfde evangelische geest die tevens de spirit vormt van de acht zaligheden.

Voor deze vastentijd aanroep ik de voorspraak van de Heilige Maagd Maria opdat wij de oproep om ons tot God te bekeren met een open hart zouden ontvangen. Zo kunnen wij ons hart op het Paasmysterie richten en ons omkeren tot een open en waarachtige dialoog met God. Zo kunnen wij beantwoorden aan hetgeen Christus over zijn leerlingen zegt: "het zout der aarde en het licht van de wereld” (Mt 5, 13-14).

Franciscus,
Rome, Sint-Jan van Latheranen, 7 oktober 2019.
Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozekrans.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter