Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Boodschap-van-Grootmeester-Kardinaal-O-Brien-omtrent-de-actuele-situatie-in-de
        Boodschap van Grootmeester Kardinaal O’Brien omtrent de actuele situatie in (...)

Boodschap van Grootmeester Kardinaal O’Brien omtrent de actuele situatie in de Kerk


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 september 2018
  • réagir
  • 0 stem

Aan alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Velen onder ons zullen zich nog de film of het boek “The Perfect Storm” herinneren. Verschillende meteorologische omstandigheden doen zich op hetzelfde moment voor en komen met elkaar in botsing. Dit resulteert in de meest verschrikkelijke rampspoed en in een niet te beschrijven verwoesting.

Onze katholieke Kerk bevindt zich eveneens in volle storm, in een echte demonische storm. Chili, Ierland, Nederland, Australië, de Verenigde Staten… en wat staat er ons nog al niet te wachten? Het dubbelleven van een kardinaal is weerzinwekkend. Het rapport van The Grand Jury van Pennsylvania bevat maar liefst 900 pagina’s met een bijna pornografische inhoud. Het gaat om onzegbare perversiteiten vanwege priesters tegenover jongeren en kwetsbare personen. En daar zijn ook nog de beschuldigingen vanwege een gewezen nuntius tegen de hoogste autoriteiten van de Kerk.

Men noemt dit alles “een duivels meesterwerk”!

De satanische krachten die aan het werk zijn, proberen de fundamenten van de ene heilige katholieke en apostolische Kerk te ondergraven, en dan nog wel van binnenuit! Wij bevinden ons in een zware crisis, wellicht zelfs de zwaarste crisis waarmee onze Kerk sedert eeuwen werd geconfronteerd.

Vandaag worden de gelovigen meer dan ooit voor de keuze geplaatst. Er is enerzijds de verleiding om op de vlucht te slaan, om de Kerk te verlaten. Satan heeft dan zijn slag thuis gehaald. Maar we kunnen ons ook bezinnen en ons geloof verdiepen. Ons geloof vindt zijn wortels niet zozeer in menselijke wezens, maar in Jezus Christus zelf. Ridders en Dames van het Heilig Graf geven zich nooit gewonnen, zij deserteren nooit. Zij waren in tijden van crisis zelfs de verdedigers van de Kerk.

Ik zou al onze leden willen aansporen om zich spiritueel te verdiepen, om terug te keren naar de bron van ons geloof dat ons door God zelf werd geschonken. Het gebed, de H. Mis, de eucharistische devotie, boetedoening en vasten… zoveel middelen staan ter onzer beschikking.

  • Deelnemen aan liturgische vieringen en gebedsbijeenkomsten in de parochies en de bisdommen tot herstel van de betreurenswaardige heiligschennissen die tegen weerloze en onschuldige slachtoffers werden begaan. Tot herstel van het schandalig verraad en schending van vertrouwen door diegenen van wie geacht werd dat het héél andere christenen waren.
  • Steun aan die grote meerderheid van goede priesters, aan uw priesters die elke dag de strijd aangaan om een Christus in uw midden te zijn. Zij hebben veel te lijden.
  • Ik was aanwezig op de Conferentie van de katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten om een door het Vaticaan ondersteund onderzoek te vragen en hierbij ook specifiek competente leken te betrekken. Dit onderzoek zou de verantwoordelijkheid van Mgr. McCarrick moeten bepalen in de bevorderingen die in de schoot van de kerkelijke hiërarchie zijn gebeurd.

Doorheen de geschiedenis heeft God steeds getoond hoe Hij uit het slechte telkens weer het goede wist naar boven te halen. Het volstaat immers om hiervoor gewoon naar het kruisbeeld te kijken. Bid opdat deze nachtmerrie mag leiden tot de zuivering van onze Kerk en tot het herstel van het vertrouwen in haar leiderschap. Erken dat Jezus de Heer is van de Verrijzenis die de verschrikking van een schandelijke dood tot een heilsmoment weet om te buigen. En laten we samen met onze Heilige Vader, Paus Franciscus, bidden dat de Madonna, die eens het gekruisigde Lichaam van haar Zoon in haar armen hield, dit ook nu weer mag doen. Dat zij het lijdend, geslagen en bloedend lichaam – Zijn Lichaam, de Heilige Kerk – mag blijven vasthouden. Dat zij dit lichaam tegen haar hart gedrukt houdt en voor zijn genezing bidt.

Ik wil u allen waarachtig danken voor uw trouw, voor uw niet aflatende trouw.

Verenigd in de Heer,

Edwin Cardinal O’Brien
(8 september 2018)

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter