Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bisschopswijding-van-Mgr-Pizzaballa
        Bisschopswijding van Mgr. Pizzaballa

Bisschopswijding van Mgr. Pizzaballa

BERGAMO – Op zaterdag 10 september waren de Kerk van het Heilig Land en deze van Bergamo in vreugde en dankbaarheid verenigd. Pater Pierbattista Pizzaballa ofm, Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, werd immers in de kathedraal van Bergamo (Noord-Italië) tot bisschop gewijd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 27 september 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Ik wil een bisschop zijn voor allen, voor iedereen die mij is toevertrouwd. Maar ook voor hen die de liefde en de zorg voor het Midden-Oosten delen, voor de joden en de moslims, voor de allerarmsten en voor heel de Kerk,” verzekerde Mgr. Pizzaballa aan het einde van de Mis. De viering was doorspekt met plechtstatigheid en emotie en werd door een talrijke schare van gelovigen uit Bergamo bijgewoond. Zij waren gekomen om de nieuwe Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat met hun gebeden te omringen. Hij werd op 24 juni door Paus Franciscus als bisschop over zijn geboorteland aangesteld.
De H. Mis werd voorgegaan door Kardinaal Leonardo Sandri, Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, in concelebratie met Patriarch Emeritus Mgr. Fouad Twal en Mgr. Francesco Beschin Bisschop van Bergamo. Mgr. Pizzaballa wist zich tevens door een dertigtal bisschoppen omringd, die zowel vanuit Italië, Turkije, Bahrein als uit tal van andere regio’s naar de plechtigheid waren gekomen. Er waren ook enkele Pauselijke nuntii aanwezig, waaronder deze uit Israël en Palestina, Jordanië en Irak, alsook uit Canada. Tenslotte namen ook nog tal van priesters en religieuzen aan de plechtigheid deel, onder hen de huidige Custode Pater Francesco Patton ofm, en tal van religieuzen uit de Custode van het Heilig Land. Een belangrijke delegatie uit het Heilig Land, waaronder Mgr. Shomali, Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Père David Neuhaus, Père George Ayoub, Père Imad Twal en tal van andere priesters, had eveneens de verplaatsing naar Bergamo gemaakt. Tevens viel nog de aanwezigheid van de Grieks Melkitische Aartsbisschop van Haïfa, Mgr. Bacouni te noteren. Mgr. Moussa el Hage trad op als vertegenwoordiger van de Vergadering van Katholieke Bisschoppen in het Heilig Land en Mgr. Nektorius vertegenwoordigde de Grieks Orthodoxen uit Jeruzalem. Deze bood Mgr. Pizzaballa een mooi borstkruis aan, als teken van de twaalf jaar vriendschapsbanden tussen de oud-Custode en de Theophilus III, Patriarch van Jeruzalem.
Mgr. Pizzaballa koos “Sufficit tibi gratia mea” (“Je hebt genoeg aan Mijn genade”) als bisschoppelijke leuze. Deze is kenmerkend voor de fundamentele momenten in zijn leven. Deze werden door een voortdurende zoektocht naar soberheid en oprechtheid getekend. Dit was reeds zo tijdens zijn gelukkige kindertijd in Italië, zijn studietijd in het seminarie, zijn vertrek naar het Heilig Land en zijn zending als Custode. Het is nu precies aan de Kerk in het Heilig Land dat Mgr. Pizzaballa zijn leven wil toewijden, ten dienste van de gelovigen en zijn priesters, tot wie hij zich in het Arabisch richtte.
“Op mijn wapenschild wou ik slechts twee elementen weergeven: Jeruzalem en het Woord.” En Mgr. Pizzaballa besloot met een ontroerende oproep voor de vrede in Jeruzalem: “Het gaat hier niet om een vrede die de diversiteit onderdrukt of wegveegt. Het gaat evenmin om een wapenstilstand of een niet-aanvalspact dat door akkoorden of een scheidingslijn wordt bezegeld. Ik vraag om een vrede die een hartelijk en oprecht onthaal en welkom ten aanzien van de anderen inhoudt, een vrede met een hardnekkige wil om de anderen te beluisteren en met hen in dialoog te gaan, een vrede die wegen opent waarop de angst en de achterdocht zullen wijken voor de ontmoeting en het vertrouwen en waar de verschillen als kansen van samenleven worden ervaren en niet langer een voorwendsel zijn voor wederzijdse afwijzing.” Van zijn kant sprak hij de belofte uit zich ten volle te zullen engageren om voor de hele Kerk en voor alle mensen in het Heilig Land open te staan en zo de vrede in Jeruzalem te dienen.
Kardinaal Sandri bracht in zijn homilie eveneens de complexe en pijnlijke situatie in het Heilig Land in herinnering. Ook hij sprak zijn hoop uit op een duurzame vrede: “Bisschop zijn in de Latijnse Kerk van Jeruzalem, er in naam van de Heilige Vader het beheer voeren (...) is een moeilijke taak,” erkende hij. “Maar het is een taak die met vreugde en met een serene beslistheid kan worden volbracht, verankerd in het Woord van God eerder dan in humanitaire projecten.” “Zoveel harten in het Heilig Land en vooral binnen het actieterrein van het Patriarchaat verlangen naar rechtvaardigheid en vrede. Tal van verzuchtingen die als fundamentele rechten worden beschouwd, moeten er nog geïnitieerd worden. En dit niet enkel in de relatie tot de joden en de moslims, maar evenzeer in de schoot van de Kerk zelf als in de relatie met de andere christen Kerken.” “Het énige middel om te vermijden dat de christenen het Midden-Oosten verlaten of om duistere redenen verjaagd worden, bestaat erin om voortdurend middelen te zoeken om een open Kerk te zijn, en in volle overtuiging mogelijkheden tot ontmoeting en tot verzoening te promoten.”

Manuella Affejee voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

Documents joints

newsletter