Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bidden-voor-de-eenheid-onder-de-christenen-in-het-Heilig-Land
        Bidden voor de eenheid onder de christenen in het Heilig Land

Bidden voor de eenheid onder de christenen in het Heilig Land

JERUZALEM – van 21 tot 29 januari heeft in het Heilig Land de internationale gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen plaats. Patriarchaal Vicaris Pater David Neuhaus, sj, wil met ons een bezinning delen over dit voor de Kerk belangrijk thema. Zeker voor het Heilig Land kan het belang van dit thema nauwelijks worden overschat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

“De Liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien, dat Eén is gestorven voor allen. Maar dan zijn allen gestorven! En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die ter wille van hen is gestorven en verrezen.” (2 Kor 5: 14-15)

De oecumene is het geheel van initiatieven die tot doel hebben de eenheid onder de christenen te bevorderen en de kwetsuren te genezen die de scheuring in de wereld van de christenen heeft veroorzaakt. In het Heilig Land bestaan er heel veel vormen van verdeeldheid onder de christenen. Het meest zichtbaar is de verscheidenheid van benamingen: Oosterse, Orthodoxe, Katholieke, protestantse en evangelische christenen. En toch situeert de grootste kloof zich ongetwijfeld onder de christenen die zich met een van de partijen binnen het heersende conflict in het Heilig Land identificeren. De uitdaging van de eenheidsgedachte bestaat er niet zozeer in om de verschillende benamingen weer tot eenheid te brengen, maar om het bewustzijn te bevorderen dat de christenen een unieke rol hebben, omdat men ze eigenlijk in elk kamp aantreft.

Heden bestaan er in het Heilig Land verschillende soorten oecumene:

De oecumene van de solidariteit. Het feit dat de christenen in het Heilig Land zich allemaal in een zowat vergelijkbare situatie bevinden, vormt een sterke drijfveer in hun oecumenische relaties. Terwijl de oorzaken van de theologische, religieuze en historische verdeeldheid vaak eerder abstract en veraf liggen, maakt hun gemeenschappelijke strijd om te overleven de nood aan eenheid cruciaal. Oecumenische ontmoetingen hebben vaak meer met bezetting, discriminatie en religieus fundamentalisme te maken dan met de inhoudelijke oorzaken die aan de basis van de verdeeldheid onder de christenen liggen. Dit soort oecumene heeft ertoe geleid dat er almaar meer en sterkere banden onder de christenen worden gesmeed. Het groeiend besef dat hetgeen wat hen verenigd sterker is dan hetgeen hen scheidt, speelt hierin een bepalende rol.

De oecumene van de vroomheid. Een zeer specifiek genre van oecumene vindt zijn inspiratie in het focussen op specifiek christelijke thema’s. Sommigen zien hun geloof als een soort toevluchtoord om zich tegen de buitenwereld te beschermen. Christenen trekken zich in hun religieuze ruimte terug om zo aan het conflict te ontsnappen. Ze willen zich onderdompelen in een geheel van religieuze taal en religieuze gebruiken teneinde een afstand tot stand te brengen tussen hen en hun omgeving. Deze tendens vindt men vaak onder de traditionalistische christen gemeenschappen die de wereld als het rijk van de duisternis ervaren, terwijl zij hun christen gemeenschap als een bron van licht en vertroosting beschouwen.

De profetische oecumene. Sommige volgelingen van Christus engageren zich binnen een nieuwe vorm van oecumene, die men gemeenzaam een “profetische oecumene” zou kunnen noemen. “Want Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidingsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij alle vijandschap heeft gedood” (Ef 2, 14-16). Wij beginnen na te denken over het feit dat God het zaad van het geloof via Christus in de grond van de Joodse en Palestijnse gemeenschap heeft gezaaid. Is dit niet veelbetekenend voor de roeping van de volgelingen van Christus. Voelen zij zich eigenlijk niet meer en meer verenigd in hun geloof in Christus die onze vrede is, ook al weten zij zich door een muur van vijandschap vanwege het heersend conflict gescheiden?

Als besluit wil ik een man citeren die zonder ophouden zijn broeders en zusters in Christus blijft oproepen om het schandaal van de verdeeldheid onder de christenen onder ogen te zien. Paus Franciscus verklaarde op 25 mei 2014, tijdens zijn ontmoeting met de Grieks Orthodoxe Patriarch Bartelomeus voor de graftombe van Christus in de Basiliek van het Heilig Graf: “Telkens wanneer we elkaar om vergeving vragen voor de zonden die we ten aanzien van andere christenen hebben bedreven, en telkens wanneer we de moed hebben om deze vergiffenis te schenken en te ontvangen, worden wij deelgenoot aan de Verrijzenis! Telkens wanneer wij de oude vooroordelen kunnen overstijgen en de moed hebben nieuwe broederlijke relaties te bevorderen, belijden wij het geloof dat Christus waarlijk is verrezen! Telkens wanneer wij menen dat de toekomst van de Kerk start bij haar oproep tot eenheid, schittert het licht van de Paasmorgen!” De volgelingen van Christus worden opgeroepen om te getuigen van deze zonsopgang over zijn geliefde land, dat ook het onze is en dat reeds al te lang door dit conflict verscheurd wordt.

Père David Neuhaus, sj

Bron: site du Grand Magistère

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter