Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-het-evangelie-van-de-tweede-zondag-van-de
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij het evangelie van de tweede zondag van de (...)

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij het evangelie van de tweede zondag van de Vasten

Vasten – In deze vastentijd presenteren wij u de bezinning van de priesters van het Latijns Patriarchaat in verband met het evangelie van de dag.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 13 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

12 maart 2017

Tweede zondag van de Vasten – Liturgisch Jaar A

Vorige week hebben we Jezus in de woestijn verlaten. Daar werd Hij met de hersenschimmen en beproevingen geconfronteerd, die elke mens in zijn leven doormaakt en die Hij meesterlijk wist te overwinnen.

Van daar begon Hij aan zijn Zending, een zending waarin Hij er zich eenvoudigweg toe verbond Zijn leven als een gift weg te schenken als getuigenis van de onmetelijke Liefde van Zijn Vader.

Het evangelie van vandaag leert ons dat dergelijk leven een buitengewone schoonheid uitstraalt. De mens die toegeeft aan de bekoring van het egoïsme, de mens die zichzelf tot een god maakt, verminkt zichzelf en gaat paradoxaal genoeg verloren. Wij vinden deze mens terug in de Tuin van Eden, naakt en van schaamte vervuld (Gen 3).

De mens die in het spoor van de vertrouwensvolle gehoorzaamheid treedt, straalt licht uit. Het evangelie van vandaag beschrijft hoe zelfs Jezus’ kleren glansden van het licht. Maar Hij was er zich evenwel terdege van bewust dat Zijn gedaanteverwisseling in feite niet Hem betrof.

Het evangelie stelt duidelijk dat deze episode in het leven van Jezus, dat deze glorievolle ervaring, niet omwille van Hemzelf plaatsvond, maar omwille van zijn leerlingen. In werkelijkheid ging het om hen.

Volgens Mattheus nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee naar een plaats waar ze alleen waren (Mt 17, 1). De evangelist stelt dat Hij voor hun ogen van gedaante verwisselde (Mt 17, 2), dat Mozes en Elia hen verscheen (Mt 17, 3) en dat een stem zich tot hen richtte (Mt 17, 5). Deze vroeg hen om naar Hem, Zijn welbeminde Zoon, te luisteren. Jezus zou vervolgens de leerlingen aanraken opdat zij niet bevreesd zouden zijn (Mt 17, 7). En het waren ook zij die op het einde Jezus opnieuw konden zien en merkten dat hij alleen was (Mt 17, 8).

Waarom moesten zijn volgelingen die ervaring beleven? Wat moest hen duidelijk worden gemaakt? Hiervoor krijgen we reeds in de context enige aanwijzingen. Het evangelie vertelt ons dat deze episode zes dagen later gebeurde (Mt 17, 1). Maar wat gebeurde er precies zes dagen eerder? In de voorafgaande verzen bevindt Jezus zich met zijn volgelingen in Ceasarea Filipi (Mt 16, 13-28). Hij praat daar met hen over zijn identiteit en kondigt aan dat Zijn zending zich weldra zou voltrekken maar dan door middel van een mislukking, een nederlaag, een verwerping, ja zelfs door middel van een gewelddadige dood. Het is precies dan dat Petrus Jezus terzijde neemt om Hem te overtuigen dat dergelijk einde onmogelijk, ja zelfs gewoon ondenkbaar is. “Moge God u hiervan behoeden, Heer” (Mt 16, 22). Petrus had er blijkbaar niets van begrepen.

Dan neemt Jezus Petrus even afzonderlijk. Hij wou geenszins weerleggen hetgeen zijn leerling gezegd had, maar wou zijn volgelingen aantonen dat de stem van het lijden en de dood in werkelijkheid een glorievolle stem is. Hij wou zijn meest nabije vrienden duidelijk maken dat beide zaken niet van mekaar kunnen losgemaakt worden en dat elk liefdesmysterie volhardt, ja zelfs tot en met de totale overgave van zichzelf en zelfgave tot in de dood. Dáárom toonde Hij hen dat in Hem reeds een niet te vatten licht en het ware Leven aanwezig was.

Maar ook na de gedaanteverwisseling begrepen ze nog niet alles. Zes dagen eerder zag Petrus enkel het mysterie van het lijden en hij voelde zich hierbij gechoqueerd. Op de Berg Tabor dreigde hij enkel het mysterie van de verheerlijking te zien en wou hij hierbij halt houden. Daarom wou hij daar drie tenten bouwen en niet meer van de berg afdalen (Mt 17, 4).

De moeilijkheid voor Petrus, voor Jezus’ volgelingen en dus ook voor ons bestaat erin om beide kanten van het mysterie samen te houden. Het komt erop aan om in volle overtuiging te geloven dat deze unieke gebeurtenis met zijn twee onafscheidelijke zijden, het mysterie van Jezus zelf betreft. In de totale vernedering opent zich tegelijk de deur naar de ware verheffing. Het mysterie van Jezus zelf is evengoed het mysterie van de diepe waarachtigheid van de mens.

De apostelen begrepen er inderdaad nog niet alles van, maar ze zouden het zich kunnen herinneren zohaast de Heer verrezen was. Ze zouden zich herinneren hoe zij reeds de ware schoonheid van hét leven hadden kunnen aanschouwen.

Het Lijden zal hun pover geloof ten volle bloot leggen en de kwetsbaarheid van hun vriendschap met de Heer helemaal aan het licht brengen.

Het is daarom dat de Stem van de Vader hen slechts één zaak meedeelt: “Luister naar Hem” (Mt 17, 5). Beluister Hem in de dialoog met Mozes en Elia (Mt 17, 3) of beschouw heel de Wet en de Profeten in het licht van Mijn welbeminde Zoon in wiens geschiedenis het hele verhaal van het Verbond ligt vervat en wordt samengevat.

Luister naar Hem wanneer u zich van uw kwetsbaarheid en uw ontrouw bewust wordt. Dan zal je begrijpen dat deze Zoon zijn leven voor u heeft gegeven. Hij deed dit alleen maar opdat u zou kunnen deelgenoot worden aan dezelfde glorievolle bestemming, aan hetzelfde licht, aan dezelfde volheid van leven.

De gedaanteverwisseling is niets anders dan een venster dat gedurende een korte tijd voor de ogen van de leerlingen de weg naar Jeruzalem heeft geopenbaard. Het was een venster dat het hun mogelijk maakte het Paasgebeuren in zijn volledigheid te beschouwen.

Wat ons betreft verwijst dit venster naar het geloof in al zijn diepte. Zonder dit geloof blijft het mysterie van God en dat van de Mens helemaal verborgen. Indien we het mysterie doorheen dit venster bekijken, zullen wij de voltooiing van de bestemming van de mens ten volle kunnen aanschouwen.

+Pierbattista

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter