Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-het-evangelie-van-de-derde-zondag-van-de
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij het evangelie van de derde zondag van de (...)

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij het evangelie van de derde zondag van de Vasten

Vasten – In de vastentijd presenteren wij u de bezinning van de priesters van het Latijns Patriarchaat in verband met het evangelie van de dag.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 april 2017
  • réagir
  • 0 stem

19 maart 2017 Derde zondag van de Vasten – Liturgisch Jaar A

Het evangelie van Johannes bevat heel intense dialogen. Deze gesprekken tussen Jezus en een verscheidenheid aan mensen zijn vaak lang en moeilijk te begrijpen. Nicodemus is de eerste en we ontmoeten hem in hoofdstuk 3. Vervolgens leren we de Samaritaanse vrouw en de blind geborene kennen om tenslotte bij Marta en Maria aan te komen op het moment dat hun broer Lazarus overleden was.

In deze dialogen openbaart Jezus in zijn gesprek met een van deze personages vaak zichzelf. Hij verklapt iets over zichzelf. De passage van vandaag, net als deze van de volgende twee zondagen, maakt deel uit van de doopselcatechese. Jezus laat ons stap na stap kennis maken met Hemzelf als rabbijn, als profeet, als Messias…

Behalve in de passage die aan deze van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw voorafgaat, haalt hij steeds de laatste woorden van Johannes de Doper aan. Deze zegt dat de bruidegom is aangekomen en dat de bruid aan de bruidegom toekomt. Daarna verdwijnt de Doper helemaal uit beeld. In dit hoofdstuk zien we de bruidegom die op zoek gaat naar zijn bruid. Hij zoekt haar bij de put, de plaats die in de Bijbel van oudsher de plaats van ontmoeting en van de bruiloft is (Gn 29, 10 e.v.).

Wij kunnen niet op elke soortgelijke episode in de Bijbel ingaan, want deze zijn daarvoor veel te talrijk, daarom willen we slechts bij enkel ervan enig commentaar geven en een meer aandachtige lezing ervan uitlokken.

De Openbaring van de Heer voltrekt zich niet volgens een theoretisch of abstract plan. Ze komt niet op een steriele wijze ergens van boven naar beneden. Ze heeft eerder plaats in het kader van een persoonlijke ontmoeting. Jezus openbaart zich in de ontmoeting met concrete mensen, door in hun geschiedenis binnen te treden en met hen in gesprek te gaan. Voor Hem was er geen andere methode, vermits onze God precies “ontmoeting” is. Hij is relatie en kan niets over zichzelf meedelen zonder met iemand te praten.

En op een of andere manier past de Heer zich aan aan diegene die Hij voor zich heeft: Nicodemus die de hele Wet kent en die hem bij nacht bezoekt. Jezus beschrijft zichzelf als de ongedwongen en eindeloze liefde die u daarheen brengt waar je niets van af weet. Tegen de Samaritaanse vrouw, die een onmetelijke dorst naar liefde heeft en die daar aankomt met heel de bagage van haar gekwetst verleden, praat Hij over het levend water. Aan de blinde openbaart Hij zich als het Licht en aan beide zusters die om de dood van hun broer wenen, stelt Hij zich voor als de verrijzenis en het leven.

Derhalve past Jezus zich in elk menselijk verhaal in. Hij wordt solidair met elkeen in zijn eigen menszijn. Zo openbaart Hij zichzelf.

En telkens wanneer Hij zich openbaart, gebeurt er iets bij de gesprekspartner. Deze raakt in de dialoog betrokken hetgeen maakt dat aan het einde van het gesprek niemand nog dezelfde is dan diegene die hij was bij het begin van de ontmoeting. Het leven kent een ommekeer en zo komt ook het heil in het verhaal van elke mens.

Vandaag zien we dit alles gebeuren in de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw.

Er zijn op zijn minst drie redenen aan te halen waarom deze ontmoeting nooit had moeten plaatsvinden. Vooreerst al eenvoudig weg omdat het om een vrouw gaat en omdat het voor een rabbijn ongepast is in alle openheid met een vrouw in gesprek te gaan. En inderdaad, wanneer de volgelingen van de stad terugkeren, zijn deze stomverbaasd dat Jezus met haar aan het praten is (Joh 4, 27).

Ten tweede ging het om een Samaritaanse vrouw die dus op een of andere manier als afgescheurd of ketters werd beschouwd. De vrouw was de eerste om verrast te zijn dat Jezus haar aansprak en antwoordde meteen: “Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?” (Joh 4, 9). En de evangelist voegt hier als commentaar aan toe: “Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen”.

Tenslotte, hetgeen nog erger was dan het feit dat ze een vrouw was en Samaritaanse, leidde zij een ongeregeld leven, vermits zij eerder reeds vijf mannen had gekend en nu met een zesde samen leefde, met wie ze niet eens gehuwd was. Kortom, meer dan redenen genoeg om een goede Jood in verlegenheid te brengen.

Maar Jezus kijkt naar niets van dat alles. Hij ziet enkel een vrouw die net als Hijzelf dorst heeft en die net als Hij snakt naar waarachtige woorden, naar een waarachtige ontmoeting, naar ware liefde. Hij begint met haar een gesprek en Hij doet dit niet alsof Hij iemand is die haar iets te bieden heeft. Integendeel. Hij speelt de vragende partij.

“Vragen” is een van de mooiste manieren om voor iemand goed te doen, om hem te beminnen. Het biedt de ander de mogelijkheid om iets aan te bieden. Het is de ander erkennen in zijn waardigheid, in zijn rijkdom, in zijn waarde.

Het is precies hierdoor dat de vrouw bijzonder verrast wordt en zij onmiddellijk de gebruikelijke objecties formuleert die op onderscheid zijn gebaseerd en die mensen verdelen en van elkaar verwijderen. Zij is het helemaal niet gewoon om op dergelijke wijze benaderd en behandeld te worden en moet zich dus wel langzaamaan voor iets nieuws gaan openstellen.

Jezus benadert haar precies op dat niveau waar het onderscheid reeds gedurende eeuwen voor vijandschap heeft gezorgd en Hij doet eigenlijk niet veel meer dan de dialoog herstellen waar die eens werd afgebroken. Van dit gesprek, dat handelt over bronnen, eeuwig leven, de geest en de waarheid, zal de vrouw wellicht weinig begrepen hebben. Jezus voert met haar een diepgaand gesprek, maar dat blijkt geen probleem te zijn. De vrouw komt ertoe om het essentiële te begrijpen, om te beseffen dat deze man, deze rabbijn, deze profeet, deze Messias tot haar in het bijzonder het woord richt. Hij kent haar en kent zowat heel haar verhaal en toch praat Hij met haar. “Dat ben Ik, die met u spreek” (Joh 4, 25) en ik spreek nu. De Messias die jij verwacht omdat Hij u alles zal onthullen (Joh 4, 25), is hier en hij spreekt tot u. Het is deze openbaring die in het leven van de Samaritaanse ingrijpt.

Hier is de gave Gods (Joh 4, 10) die je moet ontdekken en ontvangen. Heel eenvoudig, de Messias die jij verwacht is hier en Hij zegt je: “Geef mij te drinken.”

Dit verandert haar leven compleet. Vooreerst al omdat deze vrouw gewoon een vrouw was, een Samaritaanse die dan nog wel die in zonde leefde. En dan is zij de vrouw tot wie de Messias spreekt. Niets kan nog langer zijn zoals voorheen. Zonder dat men er zich rekenschap van geeft, graaft Gods Woord in jou een kuil, maakt het in jou een bron vrij.

Het bewijs hiervan is de kruik die de vrouw bij haar vertrek in de steek laat (Joh 4, 28). Wie de bron heeft gevonden en heeft ontdekt dat deze in zijn eigen leven ligt, heeft niet langer een kruik nodig.

Wat gaat zij verkondigen? Zij vertelt dat een man haar heeft aangesproken en haar alles heeft verteld wat zij reeds gedaan had. Anders gezegd: haar verhaal dat er een was van schaamte en oneer wordt de bron van verkondiging, niet omdat er in tussentijd iets is veranderd, niet omdat deze vrouw in tussentijd “geregulariseerd” werd. Neen! Deze vrouw kan in al haar eenvoud waarachtig zijn omdat de Heer haar hoop en vertrouwen heeft gegeven.

Deze hoop waaruit iedereen leeft, is niets anders dan een week of een dag waarin men met geduld ziet hoe de oogst tot wasdom komt (Joh 4, 34-36) en iedereen kan er van genieten, zowel hij die zaait als diegene die oogst.

Niets blijft voor eeuwig gesloten, alles kan opnieuw worden geopend wanneer de Heer nabij is en met ons praat.

+ Pierbattista

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter