Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-de-vierde-zondag-van-de-Advent
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de vierde zondag van de Advent

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de vierde zondag van de Advent

ADVENT – Wij willen u graag in deze adventstijd de bijhorende bezinningsteksten van Mgr. Pizzaballa meegeven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

18 december 2016 Vierde zondag van de Advent - Jaar A (Mt 1, 18-24)

De evangelietekst die we deze zondag te horen krijgen, is meteen ook de aanzet van het Evangelie van Matteüs en volgt onmiddellijk op de geslachtslijst waarmee het verhaal begint (Mt 1, 1-17).

Matteüs wil van meet af aan de identiteit van Jezus duidelijk stellen door naar Zijn voorvaderen te verwijzen. De geslachtslijst stelt duidelijk dat Jezus niet alleen een wezenlijke plaats heeft in de geschiedenis van zijn volk maar er tevens ook het hoogtepunt van uitmaakt. De tekst van vandaag brengt met het verhaal van Zijn geboorte evenwel een totaal nieuw element in deze geschiedenis. In enkele verzen herhaalt Matteüs tot tweemaal toe dat Maria heeft ontvangen “van de Heilige Geest” (Mt 1, 18-20).

Om dit te bevestigen, krijgen we een belangrijke mededeling die de goddelijke tussenkomst in de geschiedenis aangeeft. In vers 18 zegt Matteüs dat Maria, “alvorens ze gingen samenwonen, in verwachting was…” Jezus’ komst, Zijn intrede in de geschiedenis, gebeurde nog vóór een mens het vaderschap kon opeisen. Hij ontsproot aan de eeuwigheid, Hij was het werk van de Vader. Hij is de eerste en gaat alles vooraf.

De goddelijke afkomst van Jezus, die door het evangelie als een vanzelfsprekendheid wordt bestempeld, zal de basis vormen van de autoriteit die de evangelist later meermaals zal aangeven (Mt 7, 29) en die door zijn tegenstanders stelselmatig zal betwist worden (Mt 21, 23). Diezelfde autoriteit zal op de Kerk worden overgedragen op het ogenblik dat de Heer zijn leerlingen achterlaat om naar de Vader terug te keren (Mt 28, 18-20).

Dezelfde passage helpt ons ook te begrijpen wat Jezus ons aanreikt, wat Hij met ons is komen delen, wat Hij aan nieuwigheid in onze generatielange geschiedenis heeft binnen gebracht. Ze getuigt van Zijn afstamming van de Vader en zo heeft hij Zijn eigen goddelijkheid in de geschiedenis geënt.

Nu we stilaan aan het einde van de advent zijn gekomen, presenteert de liturgie ons dit verhaal om ons te leren hoe de eeuwigheid rechtstreeks met het leven van de mensen, met ons eigen leven, in contact treedt. Daarom worden wij in een bijzonder moment in de geschiedenis van de mensheid binnen gevoerd. Aan Jozef wordt gevraagd om het mysterie - dat God in het leven van zijn vrouw vlees is geworden - in zich op te nemen (Mt 1, 20).

Laten wij even op twee elementen van dit verhaal ingaan, met name het rechtvaardigheidsgevoel van Jozef en zijn dromen. Het zijn twee elementen die niet eenvoudig met elkaar in overeenstemming kunnen gebracht worden. Van Jozef wordt gezegd dat hij een rechtschapen man was (Mt 1, 19), maar zijn rechtschapenheid is toch wel enigszins bijzonder. Toen hij met het feit werd geconfronteerd dat zijn aanstaande echtgenote zwanger was, had hij haar moeten aanbrengen en laten stenigen. Dit zou volledig conform de wet van Mozes (Dt. 22, 20-21) zijn geweest. Maar Jozef doet dit niet en dit ondanks het feit dat Jozef, volgens Matteüs, een rechtschapen man was, een man die leefde volgens de wet.

Om te begrijpen wat de evangelist ons wil duidelijk maken, volstaat het even het evangelie van Matteüs verder te doorbladeren. Zo merken wij dat de term “rechtschapen/plichtsbewust” in het evangelie een zeer zorgvuldige betekenis heeft. Het woord komt zelfs twintig maal voor.

De rechtschapenheid volgens Matteüs is de rechtvaardigheid van het Rijk der Hemelen. Het betreft niet zomaar de menselijke zin voor gerechtigheid. Het gaat hier niet om simpele vergelding. Het gaat om een hogere gerechtigheid, de gerechtigheid van de Bergrede en deze van de Vader, die het zowel over rechtvaardigen als over onrechtvaardigen laat regenen (Mt 5, 45). Het is de gerechtigheid die niet de wet maar de mens tot doel heeft. Jozef beantwoordt volkomen aan deze vorm van rechtvaardigheid.

De evangelist Matteüs zal deze eigenschap van Jozef meermaals vermelden. Het lijkt wel alsof hij wil aangeven dat het precies deze vorm van rechtschapenheid is, die het Jozef mogelijk maakt om zich voor de Vader open te stellen. Dit is steeds een heilzame rechtschapenheid die eigen is aan het leven en die vreemd is aan de dood. De rechtschapenheid van Jozef zit vol goedheid en medemenselijkheid en maakt het hem mogelijk om ontvankelijk te zijn voor het bovenmenselijke en verrassende mysterie van God.

Deze ontwikkeling verloopt bij Jozef doorheen een droom. Dromen nemen in het evangelie van Matteüs een belangrijke plaats. Hij vermeldt er vijf: de droom van Jozef die we deze zondag konden beluisteren, de droom waarin de wijzen gewaarschuwd worden om niet naar Herodes terug te keren (Mt 2, 12), de droom die Jozef verwittigt om naar Egypte te vluchten (Mt 2, 13), de droom die hem tot tweemaal toe aanzet om naar Israël terug te keren (Mt, 2, 20 en 22), en tenslotte nog de droom van de vrouw van Pilatus (Mt 27, 19). Deze stuurde haar naar haar man met de boodschap zich niet met deze rechtvaardige in te laten omdat zij hierover een droom had gekregen die haar volkomen van streek had gebracht. Elk van deze dromen moest er voor zorgen dat Jezus uit de greep van de menselijke gerechtigheid en van de dood zou worden gered.

Daar waar de wet ontoereikend is om de meerwaarde van de Liefde of van Gods aanwezigheid in de geschiedenis gestalte te geven, komt de droom tussenbeide. Het is de droom die de mens de ruimte laat om minder rigide te zijn maar die een opening creëert voor een veel diepere wilsbeschikking, voor gewetensvol handelen. Deze ruimte maakt het mogelijk om de aanwezigheid van God in zijn leven toe te laten. Jozef gehoorzaamt de engel en aanvaardt alles. Het is evident dat hij niet alles begreep wat rondom hem gebeurde. De wet geeft aan alles een uitleg, maar de Liefde legt niets uit. Zij brengt gewoon alleen maar klaarheid, een ver-klaring. Pilatus zal aan de droom van zijn vrouw evenwel geen gevolg geven en zal Jezus, dé Rechtvaardige, niet redden.

En tegelijk zit ook hierin een wezenlijke tegenstelling. Het is precies omwille van deze ongehoorzaamheid van Pilatus dat het Heil van de Heer realiteit is geworden. In het offer van de Heer krijgt de Naam en de Zending van Jezus zijn inhoud, de naam die Jozef op vraag van de engel aan het kind gaf, dat niet eens zijn eigen kind was: Jezus, Emmanuel, dit wil zeggen: God brengt redding, God is met ons.

Aan het einde van de advent worden we opgeroepen om ons voor de droom open te stellen, om in ons hart ruimte beschikbaar te houden voor de grote verwachting. Het is een verwachting die buiten alle redelijk rechtsgevoel en rationele rechtvaardigheid tot stand komt. Een louter menselijke rechtvaardigheid, die zich tot de principes en bepalingen van de wet beperkt, mondt uit in onrechtvaardigheid en is niet in staat om het nieuwe van Jezus te vatten en te aanvaarden. God verschijnt niet langs de weg van onze rede of onze controledrang.

In deze openheid voelen we ons wellicht kwetsbaarder en minder zeker van onszelf. Maar tegelijk voelen we ook een grotere vrijheid en onthechting. Zoals we vorige zondag hebben kunnen vaststellen, heeft de Heer Johannes de Doper hier langzaam maar zeker naartoe geleid. Vandaag was het beurt aan Jozef. Maar ook wij worden daar op onze beurt naartoe geleid.

+ Pierbattista

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter