Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-de-tweede-zondag-van-de-Advent
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de tweede zondag van de Advent

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de tweede zondag van de Advent

ADVENT – Wij willen u graag in deze adventstijd de bijhorende bezinningsteksten van Mgr. Pizzaballa meegeven. Hier volgt deze van de tweede zondag van de Advent.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

4 december 2016

Tweede zondag van de Advent - Jaar A

Zoals elk jaar stelt de liturgie ons bij de tweede zondag van de advent de figuur van Johannes de Doper voor. Hij is de eerste van de twee figuren die tijdens de advent met ons op weg gaat.
Om ons toch ietwat met de man vertrouwd te maken, beschrijft Matteüs ons eerst zijn kledij: “Johannes droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn midden” (Mt 3, 4). Het gaat hier niet zomaar om een simpel detail, maar het verwijst regelrecht naar de kledij van de Profeet Elia, zoals deze bij het begin van zijn zending werd beschreven: “iemand met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel” (2K 1, 8).
De evangelist lijkt door middel van deze kledij te willen zeggen: zie, Elia is terug gekeerd, dit is het signaal dat sedert eeuwen wordt verwacht. Het is het teken dat ondubbelzinnig aangeeft dat de komst van de Messias is aangebroken. En inderdaad: volgens de profetie van Maleachi (Mal 3, 23) staat er geschreven: “Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag van de Heer komt, de grote vreeswekkende dag.” Later (Mt 11, 10 en 17, 10-13) bevestigt Jezus zelf tot tweemaal toe zijn identificatie.
De verschijning van Johannes in de woestijn betekent dus dat heel de Messiaanse verwachting van het Joodse volk tot vervulling zal komen en dat iets groots te gebeuren staat. Dergelijk nieuws wekt beroering, verwachting en hoop. Mensen begeven zich naar de woestijn, de plaats van bekering en van luisterbereidheid, om te zien hoe Elia door de hemel is gezonden. In de woestijn predikte Johannes precies dat het Rijk der Hemelen zeer nabij is.
Hij bevestigt het goede nieuws, het nieuws waar heel de wereld zit op te wachten, het nieuws over een God die naderbij komt, die Zijn beloften houdt en bij zijn volk op bezoek komt. “Hij die na mij komt...” zegt Johannes (Mt 3, 11).
Het is waar dat het koninkrijk nabij is, dus moeten wij ons klaar maken om dit te verwelkomen. En dit is nu precies de opdracht van Johannes de Doper. De evangelist Matteüs zorgt er voor hier naar de Profeet Jesaja te verwijzen (Js 40, 3) waar een mysterieuze en onbekende stem het volk vraagt de rechte baan voor God te bereiden. Welnu, deze stem laat zich nu opnieuw horen. Het is de stem van Johannes de Doper die weerklinkt. Alles gaat in de richting van een vervulling die op het punt staat plaats te vinden.
Het is tijd dat wij ons klaar maken. Maar hoe?
Johannes geeft hiervoor enkele fundamentele en tegelijk eenvoudige aanwijzingen. Eerst waarschuwt hij voor een groot gevaar, met name te denken dat men reeds klaar is. Dat is het geval bij de Farizeeërs en de Sadduceeën (Mt 3, 7 e.v.) die hier voor het eerst in het evangelie ter sprake komen. Johannes leest hun gedachten. Zij menen dat het volstaat om tot een bepaald volk of tot een bepaalde traditie te behoren, om gered te worden en zich op zijn gemak te weten. “zeg niet tot uzelf: wij hebben Abraham tot vader” (Mt 3, 9). Het is overbodig om ons aan dat alles te herinneren.
Het tegenstrijdige zit hem hierin dat niet zozeer de zonde de grootste hindernis is om de Heer te verwachten als wel de zelfgenoegzame houding van diegene die menen dat ze rechtvaardig zijn. Johannes vraagt dan ook niet om heel speciale dingen te doen. Hij vraagt niet om te vasten, hij vraagt geen onthechting of de rituelen strikt na te leven. Vóór alles is het nodig om zich te bekeren.
“Bekering” is het sleutelwoord in het evangelie van vandaag. Het wordt maar liefst driemaal herhaald. Maar wat betekent dit nu? Het is datgene wat de mensen doen die naar Johannes trekken: “zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden” (Mt 3, 6). Zich bekeren betekent binnentreden in de nederige gewoonte van diegene die zijn eigen onwaardigheid erkent, die erkent dat het kwade in hem woont, die de nood aan redding ervaart, die de houding in zich draagt die hem openstelt voor Gods Barmhartigheid. Volgens de evangelist Mattëus is dit alles precies het énige middel om de weg van God te bereiden. Het lijkt wel eenvoudig, maar we weten allen dat dit niet het geval is...
De Messias die door Johannes wordt verwacht is in de eerste plaats een rechter en we leren dit uit de beelden die Johannes ons voorhoudt: de bijl ligt al aan de wortel van de boom die geen vruchten draagt (v. 10), er is de wan om het koren te slaan, het kaf zal in onblusbaar vuur verbrand worden (v. 12). Deze uitdrukkingen verraden een oordeel zonder mededogen en wijzen naar een oplossing voor het probleem van het kwaad en de zonde, zoals elkeen dit verwacht en zoals elke mens dit bij zichzelf in gedachten heeft: schakel de zondaar en de zonde uit. Dit zijn woorden die de kracht van het geweld in zich dragen...
Maar zo zal het niet gaan en de eerste die door de échte boodschap zal verrast worden, is precies Johannes de Doper (Mt 11, 3).
Dat was inderdaad de bekering van Johannes. En dat moet ook onze bekering worden.

+ Pierbattista

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter