Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-de-eerste-zondag-van-de-Advent
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de eerste zondag van de Advent

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de eerste zondag van de Advent

ADVENT – Wij willen u graag in deze adventstijd de bijhorende bezinningsteksten van Mgr. Pizzaballa meegeven. Hier volgt deze van de eerste zondag van de Advent


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

27 november 2016

Eerste zondag van de Advent - Jaar A

Bij de eerste zondag van de advent begint meteen ook een nieuw kerkelijk jaar waarin we vooral door de teksten uit het evangelie van Matteüs zullen worden aangesproken.
De passage die wij op de eerste zondag van de advent mochten beluisteren komt uit hoofdstuk 24 en zit meteen in de kern van de eschatologische boodschap van Christus. Het is tevens de laatste van de vijf toespraken in het evangelie van Matteüs en komt net voor het Lijdensverhaal.
De liturgie presenteert ons precies dit verhaal om ons in de adventstijd binnen te voeren. Het is een tijd die onze aandacht op de komst van de Heer moet richten.
De Heer komt: de Kerk brengt ons in deze adventsperiode en de Kersttijd de eerste komst van de Heer in herinnering en laat ons reeds meteen ook uitkijken naar Zijn tweede komst, de komst die meteen de voltooiing van de tijden en de geschiedenis zal betekenen.
Het is dus een tijd van hoop en verwachting, maar ook van waakzaamheid. Bij herhaling zullen wij de volgende zondagen uitgenodigd worden om waakzaam te blijven.
Deze Woorden blijven ook vandaag nog nazinderen. Ze werden door Jezus zelf uitgesproken: “Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt” (Mt 24, 42). Jezus zal deze zin telkens herhalen wanneer Hij het over zijn terugkeer heeft, telkens wanneer iemand Hem vragen stelt over het einde der tijden. Niemand weet wanneer dit zal plaats vinden. Op een ander moment zal hij zeggen dat zelfs de engelen dit niet weten, en dat Hij het zelf ook niet weet. Alleen de Vader die over de tijd beschikt (Mt 24, 36) heeft hiervan weet.
In feite deelt Jezus ons mee dat wij de eindtijd niet kunnen kennen en dat wij ons daarover ook niet het hoofd moeten breken. Wij moeten deze periode van verwachting evenwel op een rechtvaardige wijze beleven. Vanuit dit opzicht lijken de eindverzen (Mt 42, 44) in onze passage wel paradoxaal te klinken. Jezus zegt dat indien de heer des huizes het uur niet kent waarop de dief zal toeslaan, hij waakzaam zal blijven. Daar voegt hij aan toe dat wij evenmin weten wanneer de Heer zal komen. Hij besluit met te zeggen: “Wees ook gij dus bereid!” (Mt 24, 44) Dit besluit lijkt dus in tegenspraak met wat er aan vooraf gaat, want de waakzaamheid lijkt wel verbonden te worden met het feit dat men dag noch uur kent. Maar zo is het niet. Wij moeten niet waakzaam zijn omdat wij het moment van het einde der tijden niet kennen, maar wel omdat we weten dat Zijn komst even zeker is dan de komst van de dief maar dat - net als bij de dief - dag en uur niet kunnen voorspeld worden.
Waakzaamheid is precies de eigenschap van diegene die het tijdstip niet kent. Indien ik het moment zou kennen waarop mijn gast zal aankomen, dan zou ik niet lang vooraf alert moeten zijn. Het zou niet nodig zijn om er voor te zorgen dat men reeds geruime tijd met alles klaar is. Het zou zelfs volstaan om tot op het laatste moment te wachten om alles klaar te maken en het zou volkomen overbodig zijn om van onze tijd een tijd vol verwachting te maken. Het is precies omdat onze gast elk moment kan aankomen dat wij ten allen tijde moeten klaar staan om hem te ontvangen.
Maar is het wel mogelijk om op die wijze waakzaam te zijn, om altijd op zijn hoede te zijn, om de aandacht nooit te laten verslappen?
Om ons uit te leggen wat waakzaamheid precies betekent, grijpt Jezus naar een Bijbels voorbeeld terug. Vóór de zondvloed, toen Noah zijn ark bouwde, hielden alle anderen zich met hun gewone werkzaamheden bezig en kenden ze niet de minste onrust of twijfel (Mt 24, 37-39). Niemand was waakzaam of was ook maar enigszins onzeker. Zij bleven eten en drinken en dit alles is zeker niet verkeerd! Het evangelie van Matteüs is hierin evenwel zeer voorzichtig en zegt ons: “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader” (Mt 7, 21) of nog: “bij het Laatste Oordeel zullen wij niet over onze goede gedachten geoordeeld worden, maar wel om al onze werken die wij uit liefde ten aanzien van onze naasten hebben verricht.” (Mt 25, 31-45)
Wachten betekent dus niet stoppen met iets van je leven te maken, maar wel dat wij waakzaam zijn, dat wij over het leven heen kijken en behoedzaam zijn in ons handelen. Het gaat er niet om te pogen in de tekens des tijd Zijn terugkomst te ontwaren, maar om de tijd waarover wij beschikken voldoende diepzinnig te beleven. Men bereidt zich niet voor op Zijn komst door de tekenen van de tijd te interpreteren, maar wel door een constante waakzaamheid te hanteren.
Het is nodig om de kunst van de waakzaamheid te leren, de kunst om aandachtig te zijn. Wij doen allemaal zowat hetzelfde, maar het verschil ligt erin dat sommigen leven alsof het niet op kan, terwijl anderen de ogen wijd open houden voor alles wat rondom hen gebeurt. Het gaat hem niet om de aard van ons werken of onze levensomstandigheden die het verschil maken, maar het verschil ligt hem in de gewoonte om waakzaam te zijn: “dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten." (Mt 24, 40-41)
De christelijke waakzaamheid bestaat erin de tekens des tijds te kunnen onderscheiden. Dit wil zeggen: de nodige verantwoordelijkheid hanteren om onszelf te leren hoe de geschiedenis van de mensheid samenhang vertoont met Gods heil, met Zijn Koninkrijk. We moeten leren geduld te oefenen, leren vertrouwen in God te hebben, leren oog te hebben voor het goede. Aandacht voor de geschiedenis leert ons hoe pijnlijk die soms is. De geschiedenis biedt ons voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan ons verlangen om te zegenen, te handelen en weldaden te verrichten. Jezus herinnert er ons aan dat Noah, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten, het Heil verwachtte. Hij had begrepen dat ondanks al het kwaad dat hem omringde, de Heer zelf voor hem een levensweg had gebaand.
Samengevat kunnen we stellen dat we moeten leren om waakzaam te zijn, om de geest te bewaren die de Heer ons voorhoudt, om te wachten en te kijken hoe en wanneer alles zich in ons leven en in ons werk voltrekt.
Deze waakzaamheid leert men al doende, via onze werken. Het Evangelie roept ons op om unieke mensen te zijn die aan de slag gaan, mensen uit de tijd van Noah. Maar we moeten tegelijk de twee mensen op het veld en de twee vrouwen bij de molen zijn. Meer nog, we moeten onze eigen huismeester zijn en ons eigen leven bewaken.
Wij moeten dus ons verwachtend opstellen terwijl we gewoon verder doen met wat we bezig zijn. Maar we moeten tegelijk waakzaam zijn voor datgene dat ons reeds een voorsmaak van het Heil aanreikt. Dat al het goede en het heil dat ons nu reeds is toegemeten, mag verwijzen naar het heil dat ons nog te wachten staat. In dit verwachtingspatroon mogen zij die rechtvaardig leven ons als model wezen: zij die hun naasten eten en drinken hebben gegeven, die ze gastvrij bejegend dienen; zij hebben hun naasten gekleed en hebben hen bezocht omdat ze waakzaam waren en aandacht hadden voor alles waar hun medemens nood aan had.
Groot zal dan hun verrassing zijn op het moment dat de Heer in al zijn glorie verschijnt, en zij zullen dan zien waaraan zij hun Heil te danken hebben. Wie waakzaam is, zal zich dan daarvan rekenschap kunnen geven. In deze waakzaamheid en vol barmhartigheid zijn wij - wellicht zonder het zelf te beseffen - klaar voor de komst van de Heer.

+ Pierbattista

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter